Відділ освіти Жашківської міської ради

Інтернет-конференція на тему: «Емоційно-вольова саморегуляція як важлива умова збереження психічного та фізичного здоров'я педагога».

         Повідомляємо, що відповідно до плану роботи інституту  у грудні 2020 року на Черкаському освітянському порталі (сайті КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР») буде проходити науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Емоційно-вольова саморегуляція як важлива умова збереження психічного та фізичного здоров'я педагога». До участі в Інтернет-конференції запрошуються педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, науковці, які  мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

 

До розгляду пропонуються такі питання:

1. Розвиток емоційного інтелекту як важлива умова гармонізації психоемоційного стану педагога.

2. Профілактика та подолання синдрому хронічної втоми та перенапруження педагогічних працівників.

3. Особливості використання на уроках методів релаксації та саморегуляції як засобу ефективного навчання та безконфліктної взаємодії учнів.

  1. Психосоматика як напрям про вплив емоцій на психічне та фізичне здоров’я педагога.

Статті для участі в Інтернет-конференції  просимо надсилати до 04 грудня 2020 року на адресу: kaf.psychology@ukr.net

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені 08 грудня 2020  року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ЧОР» http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари.  Інтернет-заходи).

Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті,  отримають сертифікати.

БУДЬТЕ УВАЖНИМИ!

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word.  Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2.Посада,  повна назва навчального закладу відповідно до офіційних документів,  назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

УВАГА!  Назва статті не повинна дублювати назву та питання Інтернет – конференції.

4. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових та практичних результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»). 

 Після тексту статті обов’язково подається  «Список літератури».

 Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком      [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок

(код УКНД 01.140.40)

 

Характеристика джерела

 

 

Приклад оформлення

 

Один автор

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. Посіб. Вид. 2-ге, переробл. І допов. Київ, 2005. 308 с.

За редакцією

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за 3ед.. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

Статті з періодичних видань

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Електронні ресурси

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).

Сторінки з веб-сайтів

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

 

УВАГА! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Якщо стаття не розміщена на сайті, то вона відхилена, оскільки не відповідає вимогам.

 

Контактна інформація:

Телефони: (0472) 64-95-22           Руденко Ілона Миколаївна

                                                         Козин Людмила Миколаївна

          

           Телефон: 097-69-82-912 (Руденко Ілона Миколаївна),

           Е-mail: rudenkoilona2912@gmail.com

 

 « повернутися до списку оголошень